Internet stranice Đačkog doma u Požegi

  • Tel 034 312 128
  • EMAIL_US djacki-dom@po.t-com.hr

Odluka o imenovanju ravnatelja Đačkog doma

 

KLASA:003-06/22-01/15                              

URBROJ: 2177-53-01-22-01

Požega, 11.02.2022. godine

Na temelju članka 127. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19,64/20),  članaka 38. – 42.  Zakona o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08), te  članka 83.  Statuta Đačkog doma na sjednici održanoj 11. veljače 2022. godine Domski odbor Đačkog doma donosi:

 

ODLUKU

O IMENOVANJU RAVNATELJA ĐAČKOG DOMA

I.

Josip Matuha, prof. fizičke kulture iz Požege, imenuje se ravnateljem Đačkog doma, Požega na vrijeme od pet godina s danom preuzimanja dužnosti 26. travnja 2022. godine

 

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom dobivanja suglasnosti ministra Ministarstva znanosti i obrazovanja. Ako ministar ne uskrati suglasnost u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva za suglasnošću, smatra se da je suglasnost dana.

Predsjednica Domskog odbora sa imenovanim ravnateljem sklopiti će Ugovor o radu prema članku 128. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

 

 

Obrazloženje

Domski odbor Đačkog doma  raspisao je natječaj za imenovanje ravnatelja/ice doma u „Narodnim novinama“ broj: 9/2022 dana 21.01.2022. godine i na mrežnoj stranici Đačkog doma dana 24.01.2022. godine, a što je u skladu s člankom 127. stavak 4. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19,64/20).

Dana 04. veljače 2022.  godine Domski odbor na sjednici je pregledao natječajnu dokumentaciju, utvrdio da je prijava pravovremena i potpuna, te utvrđuje da kandidat Josip Matuha ispunjava sve uvjete natječaja za ravnatelja, da je dostavio potpunu dokumentaciju, potpunu i pravovremenu prijavu, te da ima maksimalni broj bodova na osnovi dodatnih kompetencija (poznavanje stranog jezika, osnove digitalne vještine, iskustvo rada na projektima).

Domski odbor utvrdio je Listu kandidata s prijavljenim kandidatom Josipom Matuhom., a koja je dostavljena Odgajateljskom vijeću, Vijeću roditelja i Skupu zaposlenika radi zauzimanja stajališta o prijavljenom kandidatu za ravnateljicu.

U skladu s člankom 127. stavkom 8. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19), 9. veljače 2022. godine održane su sjednice Odgajateljskog vijeća, Vijeća roditelja i Skupa zaposlenika, a nakon provedenog tajnog glasovanja navedena tijela dostavila su Domskom odboru pisane Zaključke o  izboru ravnatelja doma.

Na sjednici dana 11. veljače 2022. godine Domski odbor proveo je javno glasovanje za imenovanje ravnatelja, pojedinačnim izjašnjavanjem članova, pri čemu su predstavnici Odgajateljskog vijeća, Vijeća roditelja  i Skupa zaposlenika bili obvezni glasovati u skladu sa stajalištima tijela koje predstavljaju.

Domski odbor je jednoglasno sa 6 (šest) glasova „ZA“, svih prisutnih članova, imenovao ravnateljem Đačkog doma kandidata Josipa Matuhu na mandat od pet (5) godina, koji počinje teći dana 26. travnja 2022. godine.

Dana 11. veljače 2022. godine, a  u skladu sa člankom 127. stavcima 4. i 5. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20), ministru će se poslati sa povratnicom dokumentacija o izboru ravnatelja radi dobivanja prethodne suglasnosti.

Ako ministar ne uskrati suglasnost u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva za suglasnošću smatra se da je suglasnost dana.

Trajanje mandata ravnatelja utvrđeno je u skladu s člankom 127. stavak 1. Zakona  odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20) dok je ovlast sklapanja ugovora o radu utvrđena člankom 128. rečenog Zakona.

Zbog svega navedenog odlučeno je kao u izreci ove Odluke.

Pouka o pravnom lijeku:

Kandidat koji je podnio prijavu na natječaj ima pravo uvida u natječajnu dokumentaciju, te može u roku od 15 dana od dana primitka ove Odluke zahtijevati sudsku zaštitu kod nadležnog suda.

Predsjednica Domskog odbora:

Vesna Ćorluka, dipl.oec.

                                            

O nama

Đački dom u Požegi je ustanova je u djelatnosti srednjeg školstva u kojoj se učenicima osiguravaju odgojno-obrazovni rad, smještaj i prehrana tijekom pohađanja srednjoškolskog obrazovanja.

Zgrada Đačkog doma smještena je u Ratarničkoj ulici broj 2, a na Ratarnici je bila i lokacija prvog doma u Požegi osnovanog 1885. godine. 1931. godine sazidana je zgrada sadašnjeg doma, a tridesetak godina kasnije nadograđen je i drugi kat te je tako znatno proširen prostor za boravak učenika. Đački dom je samostalna ustanova od 1992. godine.

Opširnije